پیرو مقالاتی که در رابطه با پیام های خطا در ماشین لباسشویی ال جی داشتیم، در این مقاله به خطاهای ماشین لباسشویی ال جی کشویی می پردازیم. پیام خطایی که روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر میشود معمولا به سادگی و با طی مراحل ساده ای می تواند برطرف شود.

ارور tCL:

این ارور نشان می دهد که زمان اجرای چرخه TUB CLEAN است. این چرخه کمک می کند تا ماشین لباسشویی بوی بد نگیرد.

چگونه چرخه tub clean انجام می شود:

۱. ¼  از ماده شوینده را در ¼  آب رقیق کنید.

۲. ماده رقیق شده را داخل محفظه خالی ماشین لباسشویی بریزید.

۳. درب ماشین لباسشویی را ببندید.

۴. چرخه TUB CLEAN را انتخاب کنید.

۵. کشو را ببندید.

نکته های مهم:

  • از تمیز کننده های ماشین لباسشویی نیز می توانید استفاده کنید. اما باید مقداری که استفاده میکنیم کمتر از میزانی باشد که برای ماشین لباسشویی های قدیمی بکار می رفت.
  • چنانچه از تمیزکننده پودری استفاده می کنید، از پیمانه اندازه گیری SideKickTM  برای میزان درست و مناسب استفاده کنید. اگر از قرص استفاده میکنید، سعی کنید از تمام قرص استفاده نکنید.

ارور dE2:

پیام خطای dE2 نشان میدهد که کشو بسته است اما قفل نیست.

اگر کمی بعد از شروع چرخه شستشو صدای نویزی شنیدید، و به دنبال آن پیام خطای dE2 بر نمایشگر ظاهر شد، این بدان معناست که در ماشین لباسشویی بسته است اما کاملا قفل نشده است.

مراحل زیر را برای برطرف کردن مشکل انجام دهید:

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کنید.

۲. کشو را بکشید تا باز شود.

۳. چرخه شسشتو را دوباره اجرا کنید.

۴. کشو را به درستی ببندید.

ارور E7:

این ارور نشان میدهد که stacking switch به درستی کار نمی کند یا اینکه SideKickTM زیر ماشین لباسشویی که درب آن از جلو باز میشود یا زیر خشک کن به درستی نصب نشده است.

۱. چک کنید که SideKickTM  در ماشین لباسشویی درب از جلو به درستی نصب شده باشد.

۲. مطمئن شوید که Stacking switch به درستی چفت شده باشد.

پیام خطای ماشین لباسشویی ال جی کشویی-خطای E7

ارور dE3:

پیام خطای dE3 نشان میدهد که درب ماشین لباسشویی بدرستی بسته نشده است.

۱. کشو را باز کنید.

۲. مطمئن شوید که پوشش روی درب جدا شده باشد. اگر جدا نشده، پوشش پلاستیکی ممکن است چروک شده و مانع بسته شدن درب شود.

خطای dE3 در ماشین لباسشویی ال جی کشویی

۳. چک کنید که لباس یا شی دیگری مانع بسته شدن در نشده باشد.

۴. درب را کاملا ببندید.

۵. چرخه شستشو را دوباره اجرا کنید.

منبع:

http://www.lg.com/us/support/product-help/CT10000010-20150140270078-other-error-codes

ترجمه: تیم تخصصی دی سرویس – یاسمن دارابی