تعمیرات ماشین ظرفشویی – ماشین ظرفشویی ظرفها را به درستی تمیز نمی کند

اگر ماشین ظرفشویی ظرفها را به درستی تمیز نمی کند، مطمئن شوید که چیزی راه بازوهای پاشیدن آب را نبسته باشد. همچنین تنش موجود روی پیچ های مرکزی بازوی اسپری فوقانی ماشین ظرفشویی را چک کنید تا مطمئن شوید که بازو به راحتی و آزادانه می چرخد. اگر ماشین ظرفشویی، ظروف را لک میکند و … ادامه خواندن تعمیرات ماشین ظرفشویی – ماشین ظرفشویی ظرفها را به درستی تمیز نمی کند