تعمیر ماشین لباسشویی- ماشین لباسشویی بوی سوختگی می دهد – بخش دوم

در قسمت قبلی لیستی از قطعاتی که خرابی هریک می توانست باعث ایجاد بوی سوختگی در ماشین لباسشویی شود را ذکر کردیم. در این مقاله نیز ادامه مواردی که باید درصورت احساس کردن بوی سوختگی می بایست چک شوند آمده است yum rpm. تعمیر ماشین لباسشویی- ماشین لباسشویی بوی سوختگی می دهد – بخش اول … ادامه خواندن تعمیر ماشین لباسشویی- ماشین لباسشویی بوی سوختگی می دهد – بخش دوم